Algemene Voorwaarden Noes Fiolet Studio’s

• Bij inschrijving dient u een pasfoto in te leveren en kopie van een geldig legitimatiebewijs.
• Aanvang en duur van de overeenkomst van fitness/Cardio onbeperkt:
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 6 aaneensluitende maanden en wordt automatisch verlengd met een periode van 6 aaneensluitende maanden.
•Blokkade( voor b.v. ziekte of vakantie) is bij hierbij niet mogelijk .
• Bij uw inschrijving van een dans- en/of sport abb. betaald u een maand BORG vooruit. Dit is hetzelfde bedrag als uw geldende maandabonnement. Bij opzegging van uw abonnement wordt deze borgmaand automatisch gebruikt om uw laatste maand van het abonnement te voldoen.

Bij binnenkomst dient u verplicht uw pasje bij de receptie te tonen om u te laten registreren.
• In de Fitnessruimte en tijdens Sportlessen is een handdoek verplicht.
• Geen zwarte zolen in de danszalen.
• Noes Fiolet Studio’s is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade en/of diefstal. Trainen geschiedt op eigen risico.
• Zorg voor passende kleding in de Fitnessruimte (geen haltershirts).
• Geen zelf meegebrachte consumpties nuttigen in de “Kroonluchter”.
• Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw abonnement dan moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven via het mutatieformulier of per e-mail. Dit geldt voor de eerst komende maand.
• Opzegging: U heeft een maand opzegtermijn. De maand waarin u uw opzegging aan ons doorgeeft is dus uw één na laatste trainingsmaand. In de hierna volgende maand geldt uw vooruit betaalde borg als betaling. U dient Uw opzegging voor de 1e van de maand schriftelijk ,via ons opzegformulier of per aangetekend schrijven aan ons door te geven.
• Indien u niet schriftelijk, zoals omschreven ,opzegt blijft uw abonnement stilzwijgend doorlopen.
Huisregels Noes Fiolet Studio’s
– Bij inschrijving dient u een pasfoto in te leveren en kopie van een geldig legitimatiebewijs
– Bij binnenkomst dient u uw pasje bij de receptie te tonen om u te laten registreren.
– Contributie betaling dient de worden voldaan op de 1e van de maand.
– In de Fitness en Sportlessen handdoek verplicht.
– Geen zwarte zolen in de danszalen.
– Noes Fiolet Studio is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade en/of diefstal.
– Trainen geschiedt op eigen risico.
– Zorg voor passende kleding in de Fitness. (geen halter T-shirts)
– Geen zelf meegebrachte consumpties nuttigen in de kroonluchter.(barruimte)
ALGEMENE VOORWAARDEN NOES FIOLET STUDIO’S
zoals op 1 september 2005 gedeponeerd bij het Handelsregister te Rotterdam o.n. 24246441.
Artikel 01 – algemeen
01.1. Noes Fiolet Studio’s is gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24246441.
Artikel 02 – aanbieding en overeenkomst
02.1. Onder Noes Fiolet Studio’s wordt verstaan: de eigena(a)r(en) van Noes Fiolet Studio’s.
02.2. Onder lid wordt verstaan: degene die voor tenminste een programmaonderdeel is ingeschreven, inschrijfgeld heeft voldaan en contributie alsook één contributietermijn borgsom verschuldigd is. Leden betalen per termijn, d.w.z. maandelijks of indien gewenst halfjaarlijks (zie voorwaarde 04.4).
02.3. Onder sub-lid wordt verstaan: degene die binnen Noes Fiolet Studio’s voor losse lessen/strippenkaart of (tijdelijke) cursus staat ingeschreven, inschrijfgeld heeft voldaan en contributie verschuldigd is. Hierbij horen tevens personen die een kennismakingsles volgen of waarmee een speciale regeling is getroffen. Een borgsom of termijnbetaling is hier niet van toepassing.
02.4. Onder contributie wordt verstaan: het verschuldigde lesgeld van een (sub)-lid voor het deelnemen aan een programmaonderdeel.
02.5. Onder programmaonderdeel wordt verstaan: vast omschreven activiteit of (groep)les.
02.6. Onder magneetpas wordt verstaan: pas, voorzien van pasfoto van het (sub-)lid, welke wordt gebruikt ten behoeve van het elektronische registratiesysteem van Noes Fiolet Studio’s en geldt als lidmaatschapspas.
Artikel 03 – inschrijvingen en opzeggingen
03.1. Inschrijving vindt plaats door het zich volledig (laten) inschrijven in de computer van Noes Fiolet Studio’s met naw-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, leskenmerk(en) en andere relevante informatie.Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden afgegeven en een pasfoto voor de magneetpas, welke als registratiemiddel wordt gebruikt.
03.2. Het lidmaatschap gaat in op de dag van de inschrijving. De contributie voor alle programma-onderdelen wordt bij inschrijving berekend op basis van de dag van inschrijving en is een proportioneel deel van de maandelijkse contributie. Deze herberekening geldt niet voor de strippenkaart.
03.3. Kinderen kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor lessen met een termijnbetaling (dus geen strippenkaart of losse les).
03.4. Bij de inschrijving van een lid, zoals bedoelt bij voorwaarde 02.2, wordt eenmalig een borgsom in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan één volledige maand contributiegeld. Bij opzegging wordt de laatste maand contributie automatisch voldaan door middel van de vooraf betaalde borgsom. Een wijziging van de maandelijkse contributie (bijvoorbeeld door verandering van programma-onderde(e)l(en) of prijsverhogingen) betekent ook een evenredige wijziging van de borgsom, die direct, op het moment van de wijziging verrekend zal worden. De inschrijving van een lid is dus altijd voor tenminste twee betalingstermijnen van een maand.
03.5. Elk (sub-)lid ontvangt, na betaling van de verschuldigde som van inschrijfgeld, contributie en eventuele borg en na ondertekening van het inschrijfformulier, een magneetpas. (Sub-)leden dienen de magneetpas te tonen bij toetreding van Noes Fiolet Studio’s.
In geval van beschadiging, vermissing of diefstal van de lidmaatschapspas aanvaart Noes Fiolet Studio’s geen aansprakelijkheid, het lid dient in voorkomend geval een nieuwe lidmaatschapspas aan te schaffen op eigen kosten.
03.6. Opzegging kan alleen geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan Noes Fiolet Studio’s. Het lid kan een opzegformulier invullen dat verkrijgbaar is achter de balie van Noes Fiolet Studio’s en vanaf de website is te downloaden. Dit aangetekend op te sturen of af te geven aan de bali.
03.7. De opzegtermijn bedraagt één maand, de opzegging dient uiterlijk één maand voor de opzegdatum te worden doorgegeven, zodat in de laatste maand de borgsom kan worden geactiveerd. De opzegdatum is altijd de eerste dag van de maand.
03.8. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.
03.9. Na beëindiging van het lidmaatschap blijven de persoonsgegevens van het (sub-)lid voor onbepaalde tijd bewaard in het registratiesysteem van Noes Fiolet Studio’s. Zo hoeft een oud-lid geen inschrijfgeld te betalen wanneer hij/zij besluit om opnieuw lid te worden van Noes Fiolet Studio’s. (Sub-)leden worden bij opzegging dus automatisch niet-actieve leden. Indien gewenst kunnen de persoonsgegevens op verzoek van het lid permanent verwijderd worden. De magneetpas blijft na opzegging in het bezit van het lid en kan ten alle tijden opnieuw geactiveerd worden, tenzij het (sub-)lid ervoor gekozen heeft de persoonsgegevens te laten verwijderen. In dit geval moeten de inschrijfkosten opnieuw betaald worden .
03.10. (Sub-)leden gaan bij deelname aan het programma automatisch akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden en Huisregels. Deze zijn ten alle tijden op te vragen bij de Noes Fiolet Studio’s.
Artikel 04 – tarieven
04.1. De hoogte van de contributie wordt door Noes Fiolet Studio’s vooraf aan de inschrijving bekendgemaakt.
04.2. Bij iedere inschrijving wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten en voor de magneetpas. De hoogte van dit bedrag wordt vooraf aan inschrijving bekendgemaakt.
04.4. Voor termijnbetalingen geldt dat de contributie maandelijks aan de balie, contant of via pin,
dient te worden voldaan, ofwel, op verzoek van het lid, halfjaarlijks vooruit dient te worden betaald via bank/giro. Bij halfjaarlijkse betaling wordt korting gegeven. De contributie voor losse lessen, strippenkaarten of tijdelijke cursussen dient vooraf aan de deelname van de(het) programmaonderde(e)l(en) te zijn voldaan.
04.5. Noes Fiolet Studio’s behoudt zich het recht voor om maximaal eenmaal per jaar de prijs van de contributies en inschrijfgelden te verhogen. Dit zal minimaal een maand voor de ingangsdatum van de verhoging bekend worden gemaakt middels aankondigingen in het pand van Noes Fiolet Studio’s en op de website van Noes Fiolet Studio’s.
04.6. Elk lid verplicht zich om uiterlijk in de tweede week van de nieuwe termijn de contributie te hebben voldaan.
04.7. Bij wanbetaling en/of wangedrag behoudt Noes Fiolet Studio’s zich het recht voor om een (sub-)lid de toegang tot een programmaonderdeel te ontzeggen, de magneetpas in te nemen en/of de toegang tot het pand van Noes Fiolet Studio’s te ontzeggen.
04.8. In geval van wanbetaling wordt de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven aan een deurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, kosten voor een advocaat, enzovoorts, welke door Noes Fiolet Studio’s worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van het lid te bewerkstelligen, zijn ten laste van het betreffende (sub-)lid.
04.9. De dansafdeling van Noes Fiolet Studio’s is gesloten tijdens (kleine) schoolvakanties. Voor alle danslessen geldt dat de lesvrije vakantieperiodes, vallend binnen een kalenderjaar, zijn doorberekend in de maandtarieven.
04.10. Op officiële feest- en gedenkdagen is Noes Fiolet Studio’s geheel gesloten. Op de lessen die vervallen t.g.v. de officiële feest- en gedenkdagen bestaat het recht tot inhalen, uiterlijk tot aan de opvolgende betalingstermijn.
04.11. Dit inhaalrecht geldt niet voor leden, ingeschreven bij de kinderlessen.
04.12. Er worden in principe geen tijdelijke of gedeeltelijke vrijstellingen van contributie verleend in geval van ziekte, ongeval, korte vakantiereisjes, werkstages etc. De mogelijkheid hiertoe wordt echter opengelaten, zulks ter beoordeling van Noes Fiolet, eigenaar van Noes Fiolet Studio’s. In geval van lichamelijk letsel, waardoor sporten tijdelijk onmogelijk is, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Noes Fiolet Studio’s. Vrijstelling kan dus alleen met gegronde reden en bij uitzondering verkregen worden, in tijdig overleg met Noes Fiolet Studio’s. Zie ook bij voorwaarde 04.10. Een vrijstelling kan nooit langer dan twee maanden duren, in dat geval dient (tijdelijk) opgezegd te worden.
04.13 Leden kunnen binnen een contributietermijn eventueel gemiste lessen inhalen in een andere, gelijkwaardige les.
04.14 Men kan in geen enkel geval inhaallessen meenemen naar een opvolgend contributietermijn,
ook in geval van ziekte enz. De verantwoordelijkheid ligt geheel aan zijde van het lid.
04.17 Men kan per termijn, dat wil zeggen, ingaand vanaf de eerste van de maand, kiezen tussen
losse lessen, strippenkaart of termijnbetaling. Uitzondering hierop zijn de kinderlessen, zie voorwaarde 03.3.
04.18 Een strippenkaart is maximaal 5 maanden na aankoop geldig.
Artikel 5 – aansprakelijkheid
05.1. Elk (sub)-lid is aansprakelijk voor de door haar/hem toegebrachte schade, diefstal of vermissing van de eigendommen van Noes Fiolet Studio’s. In geval van diefstal, schade of vermissing van goederen van het (sub)-lid kan Noes Fiolet Studio’s niet aansprakelijk worden gesteld.
05.2. Indien een (sub)-lid een bepaald programmaonderdeel volgt, ligt de verantwoordelijkheid op gebied van lichamelijke veiligheid geheel aan de kant van de leerling.
05.3. Noes Fiolet Studio’s kan in het geval van een ongeval, ziekte, blessure, invaliditeit of overlijden tijdens, voor of na de les niet aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 6 – overmacht
06.1. Voor de gevolgen van overmacht, waaronder begrepen: beschikkingen en maatregelen van de overheid, arbeidsongeregeldheden, ziekte, storingen in bedrijven van wier diensten Noes Fiolet Studio’s afhankelijk is, is Noes Fiolet Studio’s niet aansprakelijk.
Artikel 6 – slotbepalingen
07.1. Elk (sub)-lid is verplicht tot het dragen van gewenste kleding tijdens het beoefenen van de lessen van Noes Fiolet Studio’s. Zo zijn er voor de (voor)selectie, jazz selectie, Algemene Dansvorming en klassiek ballet t/m groep 8 speciale kledingvoorschriften.
07.2. Een goede hygiëne is verplicht, het is niet toegestaan om de studio met straatschoenen te betreden.
07.3. Noes Fiolet Studio’s heeft het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen, indien blijkt dat het gedrag van het (sub)-lid zijn weerslag heeft op de overige groep of op de uitstraling van het bedrijf.
07.4. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn deze pas van kracht in de termijn volgend op het deponeren van de nieuwe voorwaarden.
07.5. Noes Fiolet Studio’s houdt zich het recht voor om een wijziging onder genoemde condities te kunnen invoeren. Het bedrijf is verplicht, indien men hierom verzoekt, een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te verstrekken.
07.6. Noes Fiolet Studio’s is het recht voorbehouden om in het zomerseizoen het urenrooster te wijzigen. De wijziging zal pas ingaan in de eerstvolgende termijn. Noes Fiolet Studio’s zal deze verandering publiekelijk bekendmaken in het pand en op de website.
07.7. Het is in het gehele gebouw niet toegestaan om te roken.
07.8. Het is niet toegestaan om met kauwgom in de mond aan de lessen deel te nemen.

Pin It on Pinterest