NOES FIOLET STUDIO’S B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zoals op 20 maart 2022 gedeponeerd bij het Handelsregister te Rotterdam. Noes Fiolet Studio’s is gevestigd, Dakotaweg 265 te Capelle aan den IJssel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75533375.

Artikel 1 – aanbieding en overeenkomst

1.1. Onder Noes Fiolet Studio’s (NFS) wordt verstaan: de eigena(a)r(en) van Noes Fiolet Studio’s.

1.2. Onder lid wordt verstaan: degene die voor tenminste een programmaonderdeel is ingeschreven, inschrijfgeld heeft voldaan en contributie alsook één extra maand contributietermijn (opzegtermijn) verschuldigd is. Leden betalen per termijn, d.w.z. maandelijks of (half)jaarlijks (zie voorwaarde 3.3.

1.3. Onder sub-lid wordt verstaan: degene die binnen NFS voor losse lessen, strippenkaart of (tijdelijke) cursus staat ingeschreven, inschrijfgeld heeft voldaan en contributie verschuldigd is. Hierbij horen tevens personen die een kennismakingsles volgen of waarmee een speciale regeling is getroffen. Een borgsom of termijnbetaling is hier niet van toepassing.

1.4. Onder contributie wordt verstaan: het verschuldigde lesgeld van een (sub-)lid voor het deelnemen aan een programmaonderdeel.

1.5. Onder programmaonderdeel wordt verstaan: vast omschreven activiteit of (groeps)les.

1.6. Onder magneetpas wordt verstaan: pas, soms voorzien van pasfoto van het (sub-)lid, welke wordt gebruikt ten behoeve van het elektronische registratiesysteem van NFS en geldt als lidmaatschapspas.

Artikel 2 – inschrijvingen van abonnement

2.1. De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het inschrijfformulier (overeenkomst) vermeld.

2.2. Het abonnement is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

2.3. Inschrijving vindt plaats door het zich volledig (laten) inschrijven in de ledenadministratie van NFS met NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, leskenmerk(en) en andere relevante informatie.

2.4. Het lidmaatschap gaat in op de dag van de inschrijving. De contributie voor alle programmaonderdelen wordt bij inschrijving berekend op basis van de dag van inschrijving en bedraagt een proportioneel deel van de maandelijkse contributie. Deze herberekening geldt niet voor de strippenkaart.

2.5. Kinderen kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor lessen met een termijnbetaling (dus geen strippenkaart).

2.6. Bij de inschrijving van een lid, zoals bedoeld bij voorwaarde 2.3., wordt eenmalig een extra bedrag in rekening gebracht in verband met een opzegtermijn van één maand. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan één volledige maand contributiegeld.

2.7. Elk (sub-)lid ontvangt, na betaling van de verschuldigde som voor inschrijfgeld, contributie, magneetpas, extra maandbedrag en na ondertekening van het inschrijfformulier, een magneetpas. (Sub-)leden dienen de magneetpas te tonen bij binnentreden van NFS.

In geval van beschadiging, vermissing of diefstal van deze lidmaatschapspas aanvaart NFS geen aansprakelijkheid. Het lid dient in voorkomend geval op eigen kosten een nieuwe lidmaatschapspas aan te schaffen.

2.8 Elk (sub-)lid tekent bij inschrijving een AVG-toestemmingsformulier voor het gebruik van de persoonsgegevens en eventuele publicatie van foto’s en video’s.

Artikel 3 – tarieven en betalingen

3.1. De hoogte van de contributie wordt door NFS vooraf aan de inschrijving bekendgemaakt.

3.2. Bij iedere inschrijving wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht voor administratiekosten en voor de magneetpas. De hoogte van dit bedrag wordt vooraf aan de inschrijving bekendgemaakt.

3.3. Voor termijnbetalingen geldt dat de contributie op verzoek van het lid maandelijks of halfjaarlijks vooruit dient te worden betaald via automatische incasso dan wel via bank/giro of contant aan de balie. De contributie voor losse lessen, strippenkaarten of tijdelijke cursussen dient voorafgaand aan de deelname aan het(de) programmaonderde(e)l(en) te zijn voldaan.

3.4. NFS behoudt zich het recht voor om maximaal eenmaal per jaar de prijs van de contributies en inschrijfgelden te verhogen. Dit zal minimaal een maand voor de ingangsdatum van de verhoging bekend worden gemaakt middels aankondigingen in het pand van NFS en op de website van NFS.

3.5. Elk lid verplicht zich om uiterlijk in de eerste week van de nieuwe termijn de contributie te hebben voldaan, dan wel ingeval van automatische incasso zorg te dragen voor voldoende saldo.

3.6. Bij wanbetaling en/of wangedrag behoudt NFS zich het recht voor om een (sub-)lid de toegang tot een programmaonderdeel te ontzeggen, de magneetpas in te nemen en/of de toegang tot het pand van NFS te ontzeggen.

3.7. In geval van wanbetaling wordt de vordering van de verschuldigde contributie uit handen gegeven aan een incassobureau en/of deurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, kosten voor een advocaat, enzovoorts, welke door NFS worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van het lid te bewerkstelligen, zijn ten laste van het betreffende (sub-)lid.

3.8. De dansafdeling van NFS is gesloten tijdens (kleine) schoolvakanties. Voor de dansafdeling is het jaarbedrag dan ook verdeeld over 10 termijnen.

3.9. Op officiële feest- en gedenkdagen is NFS geheel gesloten. Op de lessen die vervallen t.g.v. de officiële feest- en gedenkdagen bestaat het recht tot inhalen, uiterlijk tot aan de opvolgende betalingstermijn.

3.10. Dit inhaalrecht geldt niet voor leden die zijn ingeschreven bij de kinderlessen.

3.11. Er worden in principe geen tijdelijke of gedeeltelijke vrijstellingen van contributie verleend in geval van ziekte, ongeval, vakantie, werkstages etc. De mogelijkheid hiertoe wordt echter opengelaten, zulks ter beoordeling van de directie van NFS. In geval van lichamelijk letsel, waardoor sporten tijdelijk onmogelijk is, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij NFS. Vrijstelling kan dus alleen met gegronde reden en bij uitzondering verkregen worden, in tijdig overleg met NFS. Zie ook artikel 6.1.

3.12. Een vrijstelling kan nooit langer dan twee maanden duren. Indien deze periode niet voldoet, dient (tijdelijk) opgezegd te worden. Zie hiervoor ook artikel 6.

3.13. Leden kunnen binnen een contributietermijn eventueel gemiste lessen inhalen in een andere, gelijkwaardige les.

3.14. Men kan in geen enkel geval inhaallessen meenemen naar een opvolgende contributietermijn, ook niet in geval van ziekte enz. De verantwoordelijkheid ligt geheel aan zijde van het lid.

3.15. Men kan per termijn, dat wil zeggen, ruim voor ingang van de maand, kiezen tussen

losse lessen, strippenkaart of termijnbetaling. Uitzondering hierop zijn de kinderlessen, zie voorwaarde 2.5.

3.16. Een strippenkaart is maximaal tot 5 maanden na aankoop geldig.

Artikel 4 – Duur en beëindiging  van het abonnement

4.1. Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd tenzij het een abonnement met vaste duur is.

4.2. Een abonnement met een vaste abonnementsduur van 6 of 12 maanden abonnementsduur, zoals bedoeld wordt in voorwaarde 3.3. En zoals omschreven aan de voorkant kan niet tussentijds worden beëindigd.

4.3. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 6 of 12 aaneensluitende maanden en wordt automatisch verlengd met een periode van 6 of 12 aaneensluitende maanden.

4.4. Na afloop van deze initiële vaste abonnementsduur geldt een opzegtermijn van één maand.

4.5. De opzegging dient uiterlijk één maand voor de opzegdatum te worden doorgegeven, zodat in de laatste maand, de extra maandbetaling kan worden geactiveerd. De opzegdatum is altijd de eerste dag van de maand.

4.6. Opzegging kan geschieden door middel van  een schriftelijk bericht aan administratie@noesfiolet.nl of door middel van een opzegformulier, dat verkrijgbaar is aan de balie van NFS en vanaf de website is te downloaden. Dit formulier kunt u opsturen of afgeven aan de balie.

4.7. Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn en de eventuele achterstand in contributie, in een keer contant moeten worden voldaan bij de receptie, dan wel door NFS worden geïnd door middel van automatische incasso. Indien van toepassing wordt de contributie verrekkend met de vooruitbetaalde maandtermijn.

4.8. Opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door NFS. Indien aan NFS een machtiging is verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten, zal deze nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, door NFS worden ingetrokken.

Indien u niet schriftelijk, zoals omschreven, opzegt blijft uw abonnement stilzwijgend doorlopen.

4.9. Na beëindiging van het lidmaatschap blijven de persoonsgegevens van het (sub-)lid voor maximaal twee jaar bewaard in het registratiesysteem van NFS, waarna ze worden verwijderd. Een oud-lid hoeft geen inschrijfgeld te betalen wanneer hij/zij besluit om opnieuw lid te worden van NFS binnen 6 maanden. (Sub-)leden worden bij opzegging automatisch niet-actieve leden totdat de persoonsgegevens na maximaal twee jaar worden verwijderd en het lid daarmee definitief lid-af is. Indien gewenst kunnen de persoonsgegevens op verzoek van het niet actieve lid eerder verwijderd worden. De magneetpas blijft na opzegging in het bezit van het lid en kan te allen tijde opnieuw geactiveerd worden, tenzij het (sub-)lid ervoor gekozen heeft de persoonsgegevens te laten verwijderen. In dit geval moeten de inschrijfkosten opnieuw betaald worden.

4.10. Tussentijdse opzegging geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde lesgeld.

4.11. (Sub-)leden gaan bij deelname aan het programma automatisch akkoord met de geldende Algemene Voorwaarden en Huisregels. Deze zijn te allen tijde op te vragen bij de NFS.

Artikel 5 – Wijzigen van de abonnementsvorm

5.1. Wilt u wijzigingen aanbrengen in uw abonnement dan moet u deze schriftelijk aan ons doorgeven via het wijzigingsformulier of per e-mail. De wijzigingen gaan dan de eerstkomende maand in.

5.2. De abonnementsvorm met minimale abonnementsduur kan in eerste termijn niet worden gewijzigd, tenzij het gewijzigd wordt naar een nieuwe verhoogde abonnementsvorm .

5.3. Na afloop van de eerste maal vaste abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant worden gewijzigd. Bij automatische incasso abonnementen dient daarbij een overgangstermijn van één maand in acht te worden genomen.

5.4. Een eventueel resterende trainingstegoeden op basis van de oude abonnementsvorm komen na deze wijzigingsdatum te vervallen.

Artikel 6 – tijdelijk stopzetten van het abonnement

6.1. Bij een (langdurige) blessure of ingeval van een zwangerschap, dient bij de receptie een mutatieformulier te worden ingevuld voorzien van een medische verklaring. Na goedkeurig door de directie van NFS, zal het abonnement tijdelijk worden stopgezet. Stopzetting met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

6.2. De (minimale) abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.

6.3. Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.

6.4. Afspraken over een stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door NFS schriftelijk bevestigd.

6.5. Bij eerder herstel dient bij de receptie een mutatieformulier te worden ingevuld om de stopzetting te laten opheffen.

Artikel 7 – aansprakelijkheid/ veiligheid/ overmacht

7.1. Elk (sub-)lid is aansprakelijk voor de door haar/hem toegebrachte schade aan, dan wel diefstal of vermissing van de eigendommen van NFS. In geval van diefstal, schade of vermissing van goederen van het (sub-)lid kan NFS niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2. Indien een (sub-)lid een bepaald programmaonderdeel volgt, ligt de verantwoordelijkheid op gebied van lichamelijke veiligheid geheel aan de kant van het (sub-)lid.

7.3. NFS kan in het geval van een ongeval, ziekte, blessure, invaliditeit of overlijden tijdens, voor of na de les niet aansprakelijk worden gesteld.

7.4. NFS is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade en/of diefstal. Deelname aan de sport- en dansactiviteiten van NFS geschiedt op eigen risico.

7.5. Voor de gevolgen van overmacht, waaronder begrepen: beschikkingen en maatregelen van de overheid, arbeidsongeregeldheden, ziekte, storingen in bedrijven van wier diensten NFS afhankelijk is, is NFS niet aansprakelijk.

7.6. NFS is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.

7.7. Het uitoefenen van sport en dans brengt risico’s met zich mee. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen het sportcentrum geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.

7.8. In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop NFS geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt NFS ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. NFS is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade.

Artikel 8 – slotbepalingen

8.1. NFS heeft het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen, indien blijkt dat het gedrag van het (sub-)lid zijn weerslag heeft op de overige groepsleden of op de uitstraling van het bedrijf.

8.2. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn deze pas van kracht in de termijn volgend op het deponeren van de nieuwe voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.

8.3. NFS behoudt zich het recht voor om een wijziging onder genoemde condities te kunnen invoeren. Het bedrijf is verplicht, indien men hierom verzoekt, een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te verstrekken.

8.4. NFS is het recht voorbehouden om in het zomerseizoen het urenrooster te wijzigen. De wijziging zal pas ingaan in de eerstvolgende termijn. NFS zal deze verandering publiekelijk bekendmaken in het pand en op de website.

Artikel 9 – (Huishoudelijk) reglement

In de huisregels van NFS vindt u instructies in het kader van hygiëne, orde en veiligheid, noodzakelijk voor een goede en veilige sport- en dansomgeving.

Het overtreden van de huisregels, dan wel het niet navolgen van instructies kan reden zijn om de klant de toegang tot NFS te ontzeggen, dan wel het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 • Bij binnenkomst bent u verplicht uw ledenpas bij de receptie te tonen om u te laten registreren.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, gebruik hiervoor een kluisje.
 • Jassen en tassen zijn in de fitness ruimtes niet toegestaan, deze kunnen worden opgeborgen in de kleedkamers en in een kluisje.
 • Bij gebruik van een kluisje dient uw ledenpas als borg voor de sleutel. Bij afwezigheid van een ledenpas kan er € 5,- borg worden gevraagd. Voor het verlaten van de sportcentrum graag de sleutel inleveren bij de balie en dan ontvangt u uw pasje/borg terug.
 • Het dragen van gepaste sportkleding en schone sportschoenen, waarmee u niet buiten heeft gelopen, is verplicht in de fitness ruimtes en dansstudio’s.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht tijdens het trainen. Zo nodig kunt u bij de receptie een handdoek huren.
 • Na de training dient u alle gebruikte materialen en spullen terug te leggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Laat gebruikte apparatuur voor de volgende gebruiker schoon achter. Gebruik hiervoor papieren doekjes en de desinfecterende spray die te vinden zijn in de fitness ruimtes.
 • De lounge ruimte dient tevens als wachtruimte voor en tussen de lessen. Wachten in de fitness-ruimte of dansstudio’s is niet toegestaan.
 • Kinderen en niet-fitness leden mogen niet in de fitness ruimte (ook niet wanneer ouders aan het trainen zijn) i.v.m. de veiligheid.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties in de lounge ruimte, fitness ruimtes en dansstudio’s is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in de fitness ruimtes of dansstudio’s drank anders dan in bidon of flesje mee te nemen. In de kleedkamers zijn watertappunten aangebracht om deze te vullen.
 • Roken, het gebruik of het verspreiden van drugs en/of verboden middelen zoals anabole steroïden is ten strengste verboden.
 • Voor gebruikmaking van de massageruimte dienen de in deze ruimte opgehangen huisregels te worden nageleefd.
 • Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, overlast, discriminatie, agressie en/of geweld in of bij het sportcentrum wordt op geen enkele wijze getolereerd.
 • Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel consulteren van hun huisarts voordat zij een trainingsprogramma starten.
 • NFS is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.
 • Schade in of aan NFS, dan wel aan de leden zelf, die ontstaat door het zich niet houden door (sub-) leden aan instructies en/of vastgestelde regels zal in alle gevallen op deze
 • (sub-)lid worden verhaald. NFS is gevrijwaard van materiële of immateriële schade toegebracht door deze leden aan derden.

Pin It on Pinterest